Comisia de cenzori este formată din 3 membri.

În prezent, urmare Hotărârii nr. 7 a Adunării Generale din 26.03.2024, componența Comisiei de cenzori este următoarea:

  1. Adriana Găvănescu – expert contabil
  2. Anduța Grofu – membru
  3. Carolina-Roza Vasile – membru

 

Mandatul membrilor Comisiei de cenzori este de 5 ani, putând fi realeși, durata mandatului împlinindu-se la data desfășurării Adunării Generale Ordinare din anul 2029.

Articolul 61 din Statutul PERGAM reglementează competențele și componența Comisiei de cenzori:

(1) Comisia de cenzori asigură controlul economico-financiar al asociaţiei.

(2) În realizarea competenţei sale, Comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;

c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr de 3 membri, din care, cel puţin un cenzor este contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.

(4) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

(5) Mandatul membrilor Comisiei de cenzori este de 5 ani, putând fi realeşi.

(6) Comisia de cenzori întocmește la sfârșitul fiecărui an financiar un raport privind verificarea gestiunii economico-financiare a asociației, pe care îl prezintă Adunării Generale.

(7) Comisia de cenzori sau cenzorul autorizat poate întocmi pe parcursul unui an rapoarte preliminare cu privire la situația economico-financiară a asociației sau privind probleme punctuale.

(8) Regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

(9) Pentru activitatea desfășurată, cenzorii pot beneficia de indemnizații, stabilite de Consiliul Director și aprobate de Adunarea Generală.