Principii

(1) PERGAM este deschisă, în condițiile legislației în vigoare și ale Statutului său, tuturor titularilor de drepturi de autor de opere științifice scrise și alte opere scrise din România și din străinătate care, i-au încredințat prin mandat, direct sau indirect, pe baza contractelor de reciprocitate și/sau reprezentare încheiate, gestiunea drepturilor de autor.

(2) Drepturile încredințate vor fi gestionate transparent și nediscriminatoriu.

Membri

(1) Au calitatea de membri ai PERGAM, autorii, persoane fizice sau juridice titulare de drepturi patrimoniale de autor, care își încredințează gestiunea drepturilor patrimoniale de autor către PERGAM, pe bază de mandat.

(2) Membrii PERGAM pot fi autorii de opere scrise și alte persoane fizice sau juridice titulare de drepturi patrimoniale de autor de opere scrise care își încredințează gestiunea drepturilor patrimoniale de autor către PERGAM, pe bază de mandat.

(3) Pot fi membru PERGAM, de asemenea, asociațiile de autori sau titulari de drepturi, care îndeplinesc condițiile de aderare prevăzute în statut.

(4) Calitatea de membru al asociației nu se moşteneşte.

(5) În situația decesului unui membru mandant și dacă drepturile de autor revin moștenitorilor, aceștia se vor bucura de drepturile unui membru mandant, coroborat cu drepturile stipulate în certificatul de moștenitor, prin semnarea și acordarea asociației a unui mandat de gestiune în calitate de moștenitori.

Condiții de aderare

(1) Pentru a putea dobândi calitatea de membru al PERGAM, o persoană fizică trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să fie titularul și/sau co-titularul unui drept patrimonial ce poate fi gestionat colectiv de către PERGAM, cel puțin cu privire la o operă scrisă ce a fost adusă la cunoștință publică sau publicată;

b) să nu se afle într-unul din cazurile de refuz privind acordarea calității de membru.

(2) Pentru a putea dobândi calitatea de membru aI PERGAM, o persoană juridică trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:

a) să fie constituită și să funcționeze în una din formele prevăzute de lege pentru persoanele juridice;

b) să fie titular și/sau co-titular de drepturi patrimoniale de autor;

c) drepturile patrimoniale să fie dobândite pentru o perioadă de cel puțin 1 an, începând cu data depunerii cererii de a deveni membru al PERGAM;

d) să nu se afle într-unul din cazurile de refuz privind acordarea calității de membru.

(3) Condițiile de aderare prevăzute la alin. (2) se aplică și asociațiilor de autori sau titulari de drepturi.

Cazuri de refuz a calității de membru

(1) PERGAM poate refuza acordarea calităţii de membru în cazul în care titularul:

a) nu face dovada drepturilor de autor pretinse;

b) nu depune repertoriul de opere;

c) nu indică ce drepturi patrimoniale, tipuri de opere sau alte obiecte protejate alege să îi fie gestionate de PERGAM;

d) este membru al altui organism de gestiune colectivă pentru aceleași drepturi asupra acelorași opere pentru care solicită gestionarea;

e) a pierdut anterior calitatea de membru al organismului de gestiune colectivă prin excludere.

(2) Refuzul acordării calităţii de membru se motivează în scris.