Prin Hotărârea nr. 8 a Adunării Generale din 25.03.2011, a fost aleasă în funcţia de Director General (Administrator General) dna. Marinescu Ana-Maria.

Articolul 59 din Statutul PERGAM reglementează atribuțiile Directorului General:

(1) Directorul General (Administratorul General) este angajat al asociației în conformitate cu dispozițiile Codului Muncii. Contractul de muncă dintre Directorul General și PERGAM va fi negociat în limitele stabilite prin decizia Consiliului Director și va fi semnat în numele asociației de un alt membru al Consiliului Director desemnat în acest sens.

(2) În tot cuprinsul prezentului Statut, termenii de Director General sau Administrator General au același înțeles,.

(3) Directorul General (Administratorul General) are următoarele atribuții:

a) asigură conducerea curentă, executivă și administrativă a PERGAM în conformitate cu deciziile Consiliului Director și hotărârile Adunării Generale;

b) reprezintă PERGAM şi poate face orice operaţiune, conform legislaţiei în vigoare, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al acesteia şi în limitele competenţelor stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director și prezentul Statut;

c) reprezintă PERGAM în relaţiile cu terţii și poate angaja societatea faţă de terţi;

d) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, precum și programul de lucru;

e) angajează şi concediază salariaţii, conform legislaţiei în vigoare;

f) stabileşte nivelul salarial pentru salariații PERGAM în conformitate cu legislaţia muncii în vigoare, respectiv nivelul de remunerare pentru colaboratorii sau prestatorii asociației;

g) stabileşte drepturile şi obligaţiile fiecărui salariat, după caz, prin Regulamentul de Ordine Interioară sau fişa postului, ca anexă la contractul individual de muncă;

h) promovează, premiază și penalizează personalul salariat;

i) propune Consiliului Director orice măsură pe care o consideră legală în vederea îmbunătăţirii activităţii PERGAM şi, totodată, duce la îndeplinire hotărârile şi deciziile luate în Adunarea Generală şi Consiliul Director;

j) aprobă operaţiunile de încasări şi plăţi în baza documentelor justificative;

k) aprobă și/sau semnează în numele și pe seama asociației mandatul de gestiune încredințat PERGAM;

l) dispune cooptarea de specialiști în cadrul procedurilor de negociere a metodologiilor și a altor aspecte legate de scopurile asociației;

m) reprezintă asociația în fața instanțelor de judecată și poate angaja specialiști și/sau avocați care în numele și pe seama asociației să susțină cererile sau apărările civile, fiscale, penale, de contencios administrativ și judiciare care interesează asociația;

n) încheie protocoale cu celelalte organisme de gestiune colectivă și contracte de reprezentare reciprocă cu organismele similare din străinătate;

o) participă la conferințe, seminarii etc, interne și internaționale, și reprezintă asociația în fața organizațiilor naționale, europene și internaționale;

p) asigură coordonarea activităţii asociației pentru realizarea în cele mai bune condiții a obiectului de activitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare, pentru prevenirea unor eventuale prejudicii materiale sau morale;

r) execută atribuțiile ce îi sunt date în competenţă de Adunarea Generală, Consiliul Director sau stabilite prin Statut.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, Directorul General (Administratorul General) emite decizii.

(5) Directorul General (Administratorul General) şi membrii Consiliului Director au obligaţia să completeze şi să prezinte Adunării Generale o declaraţie individuală anuală în condițiile art. 160 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, în formatul stabilit prin decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(6) Declaraţia prevăzută la alin. (5) se depune la Adunarea Generală şi se înscrie într-un registru special.


Articolul 60 din Statutul PERGAM reglementează incompatibilitățile Directorului General:

Directorul General (Administratorul General) nu poate deţine alte funcţii, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul altui organism de gestiune colectivă;

b) în cadrul unei entităţi de gestiune independentă;

c) în calitate de membru al unui grup de interes economic cu activitate în domeniul de gestiune al PERGAM.