PROCEDURĂ DE SOLUȚIONARE A CERERILOR / PLÂNGERILOR

 1. Procedura reglementează regulile care guvernează principiile, măsurile și cerințele privind soluționarea cererilor / plângerilor în cadrul PERGAM.
 2. În sensul prezentei proceduri, termenii prezentați la singular sau plural vor avea același înțeles.
 3. În raport de prezenta procedură și de Statut, PERGAM asigură corespondența cu membrii, utilizatorii și cu alte organisme de gestiune colectivă, prin orice mijloace, inclusive electronice.
 4. Orice membru / persoană interesată / nemembru / titular de drepturi / utilizatori/ organisme de gestiune colectivă / autoritate a statului (denumiți în continuare, în mod generic, solicitant) are dreptul să formuleze către PERGAM solicitări de informații / cereri de audiență / altele asemenea, specifice obiectului de activitate al asociației.
 5. Cererile pot fi depuse prin poștă / curier la sediul PERGAM / prin poștă electronică (email) / direct la sediul PERGAM în orele de program.
 6. Cererile comunicate prin poșta electronică pot fi comunicate pe oricare dintre e-mail-urile PERGAM: office@pergam.ro, repertoriu@pergam.ro sau anamaria.marinescu@pergam.ro 
 7. Cererile sunt înregistrate în Registrul General de intrări-ieșiri în vederea evidenței și soluționării.
 8. Cererile se soluționează de urgență în maximum 30 zile lucrătoare și dacă necesită o verificare amănunțită și/sau un volum mare de date / documente / fișiere sau arhive, în termen de 45 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
 9. Cererile trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

Datele de identificare ale solicitantului, precum și adresa de corespondență;

Datele de identificare ale reprezentantului și adresa de corespondență, în cazul în care cererea este depusă printr-un reprezentant / împuternicit / avocat;

Descrierea / obiectul / conținutul solicitării.

10. În ceea ce privește membrii PERGAM, cererile/plângerile pot avea ca obiect, printre altele:

Eliberarea de adeverințe vizând calitatea de membru și/sau adeverințe de venit;

Comunicarea propriului repertoriu declarat și înregistrat în baza de date a PERGAM;

Comunicarea de user și parolă pentru declararea și/sau actualizarea repertoriului;

Solicitarea de informații detaliate și documente privind sumele ce i-au fost repartizate în ultimele 12 luni, proveniența, modul de calcul a drepturilor și reținerilor aplicate, precum și verificarea concordanței acestor date cu prevederile din Statut privind regulile de repartiție;

Autorizaţia de gestionare a drepturilor şi revocarea sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor, metodologia/formula de calcul utilizată de către organismul de gestiune colectivă pentru calcularea remuneraţiei, reţinerile aplicate;

Revocarea sau retragerea mandatului acordat PERGAM.

11. Urmare solicitării unei cereri de audiență și/sau verificare repertoriu, aceasta se programează în prealabil cu minim 3 zile lucrătoare înainte.

12. Orice membru are dreptul de a sesiza Comisia Permanentă Specială privind accesul la informații dacă consideră că i s-ar fi încălcat dreptul de acces la informațiile solicitate, în termen de 3 zile. Comisia Permanentă Specială privind accesul la informații este obligată să răspundă în termen de 7 zile atât celui care a sesizat-o, cât și administratorului general al PERGAM.

13. Solicitanții au dreptul de a primi răspuns în scris, motivat, în termen de maximum 30 de zile, la plângerile formulate referitoare la autorizaţia de gestionare a drepturilor şi revocarea sau retragerea acestora, colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor, metodologia/formula de calcul utilizată de către organismul de gestiune colectivă pentru calcularea remuneraţiei, reţinerile aplicate.

 1. Modelul cererii adresate PERGAM este aprobat prin decizia Directorului General.
 2. Cererea va cuprinde cel puțin următoarele elemente: datele de identificare ale solicitantului, obiectul cererii și modalitatea de comunicare a răspunsului.
 3. În raport de prezenta procedură și de Statutul PERGAM, membrii au dreptul să aibă acces la toate informațiile și documentele cu privire la modul de gestionare a drepturilor lor, categorii de drepturi și titluri de opere, precum și obligația corelativă de a răspunde cererilor de informații primite din partea PERGAM.
 4. În raport de prezenta procedură și de Statutul PERGAM, asociația asigură accesul propriilor membrii, fără discriminare, la informațiile privind orice aspect al activității de colectare a sumelor datorate de utilizatori și de repartizarea acestora, precum și un tratament egal, nediscriminatoriu, bazat pe principiul transparenței.
 5. Procedura poate fi modificată pentru a introduce noi tendințe în practicile de soluționare a cererilor / plângerilor, inclusiv în cazul modificărilor cerințelor legislației aplicabile.
 6. În cazul în care anumite dispoziții din prezenta procedură intră în conflict cu legea aplicabilă, în speță Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată se aplică dispozițiile legii speciale aplicabile.
 7. Procedura și cererea aferentă pot fi consultate la sediul PERGAM, sunt postate pe site-ul PERGAM și comunicate oricărei persoane interesate / oricărui solicitant.

DESCARCĂ PROCEDURA

MODEL CERERE

CERERE REVOCARE MANDAT, RETRAGERE DREPTURI / CATEGORII DE DREPTURI / CATEGORII DE OPERE, DEMISIE MEMBRU CONSILIUL DIRECTOR / COMISII INTERNE