Adunare Generală Extraordinară 2020

În data de 18.12.2020, ora 11, s-au desfășurat lucrările ședinței Adunării Generale Extraordinare, reconvocate, a organismului de gestiune colectivă PERGAM, care, în contextul pandemiei de COVID-19, de starea de alertă existentă pe teritoriul Româniri și de necesitatea respectării măsurilor pentru prevenirea și combaterea efectelor acestei pandemii, s-a hotărât a fi organizată prin mijloace electronice/on-line și la sediul PERGAM, cu respectarea măsurilor impuse de autoritățile statului prin actele normative emise în domeniu, astfel cum a fost precizat și în anunțurile comunicate membrilor prin procedura automată de e-mail din baza de date și postate pe site-ul PERGAM: https://www.pergam.ro/informaii-publice/adunare-general-extraordinar-2020.html

Ședința în regim on-line a fost susținută pe platforma ZOOM cu următoarele date de acces care au fost comunicate membrilor: https://us04web.zoom.us/j/9597847952?pwd=Q0hqbG9aczduR3MxSVlwaDJtL0Zudz09 – Meeting ID: 959 784 7952 – Passcode: i0D41C

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE NR. 1/18.12.2020 privind aprobarea împrumutului acordat organismului de gestiune colectivă AOTO, respectiv aprobarea Deciziei Consiliului Director nr. 71/27.05.2020 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE NR. 2/18.12.2020 aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și vizând activitatea PERGAM în raport de Decizia nr. 125/21.10.2020, Decizia nr. 131/05.11.2020 și celelalte puncte de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, precum și aprobarea, dacă este cazul, de alte măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și vizând activitatea PERGAM

În atenţia membrilor PERGAM                                                                                       

CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

CONVOCARE

17 DECEMBRIE 2020

ORA 1100

RECONVOCARE

18 DECEMBRIE 2020

ORA 1100

Ședința Adunării Generale Extraordinare a PERGAM se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM pentru participarea la ședință. Totodată, membrii sunt rugați să comunice PERGAM în regim electronic buletinele de vot în cadrul Adunării Generale.

Prin excepție, dacă situația existentă la nivelul României la data convocării Adunării Generale Extraordinare va permite, membrii vor putea participa la Adunarea Generală Extraordinară și la sediul PERGAM în limitele impuse de H.G. nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu 30 de zile începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Reamintim membrilor adresa sediului PERGAM: București, Șos. Mihai Bravu nr. 174, bl. 229, sc. 1, et. 4, ap. 16, sector 2.

 

I. CONVOCARE

Adunarea Generală Extraordinară este convocată în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) din Statutul PERGAM, coroborate cu celelalte dispoziții din Statutul PERGAM privind Adunarea Generală.

II. RECONVOCARE

Adunarea Generală Extraordinară este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor asociației (art. 53 alin (2) din Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței din 17 decembrie 2020, ora 11, este reconvocată (art. 54 alin (3) din Statut) pentru data de 18 decembrie 2020, ora 11, în aceleași condiții şi cu aceeași ordine de zi.

III. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Comunicarea procesului – verbal de control al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) RGII/4133/24.09.2020 și dezbaterea acestuia conform art. 183 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată și art. 3 din Decizia ORDA nr. 125/21.10.2020.

2. Comunicarea Deciziei ORDA nr. 125/21.10.2020 privind acordarea PERGAM a unui termen de intrare în legalitate, dezbaterea acesteia și luarea măsurilor ce se impun, în calitate de organ suprem de conducere al asociației în conformitate cu prevederile Statutului PERGAM.

3. Comunicarea Deciziei ORDA nr. 131/05.11.2020 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor – COPYRO, cu sediul în municipiul București, str. Dr. Paleologu nr. 5A, et. 3, ap. 3, sectorul 2, drept colector al remunerațiilor cuvenite autorilor de opere scrise pentru retransmiterea prin cablu a acestor opere, stabilite prin Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor și titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, cuprinsă în Decizia civilă nr. 263 A din 16 noiembrie 2010 a Curții de Apel București – Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, publicată în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 327/2010, dezbaterea acesteia și luarea măsurilor ce se impun, în calitate de organ suprem de conducere al asociației în conformitate cu prevederile Statutului PERGAM.

4. Aprobarea împrumutului acordat organismului de gestiune colectivă AOTO, respectiv aprobarea Deciziei Consiliului Director nr. 71/27.05.2020 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO (proiect Hotărâre Adunare Generală Extraordinară nr. 1).

5. Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și vizând activitatea PERGAM în raport de Decizia nr. 125/21.10.2020, Decizia nr. 131/05.11.2020 și celelalte puncte de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare mai sus expuse, precum și aprobarea, dacă este cazul, de alte măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și vizând activitatea PERGAM, rezultate urmare dezbaterilor din cadrul Adunării Generale Extraordinare și/sau comunicate de membri, inclusiv prin împuternicirile și buletinele de vot pentru Adunarea Generală Extraordinară (proiect Hotărâre Adunare Generală Extraordinară nr. 2).

6. Aprobarea de măsuri administrative privind Adunarea Generală (proiect Hotărâre Adunare Generală Extraordinară nr. 3):

– desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale Extraordinare, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare;

– desemnarea secretarului de ședință.

7. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.

 

IV. ÎMPUTERNICIRE

Sunt consideraţi prezenţi şi membri care au împuternicit un alt membru sau o altă persoană  prin împuternicire să participe și să voteze în numele lor. Persoana împuternicită poate reprezenta un număr nelimitat de membri care au împuternicit-o în acest sens (art. 53 alin. (7) Statutul PERGAM). Împuternicirea poate fi transmisă PERGAM în original la sediu sau prin poştă electronică și este valabilă doar pentru curenta Adunare Generală Extraordinară.

V. VOT

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală Extraordinară va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul poate fi exprimat și în cadrul împuternicirii de reprezentare.

Atașăm prezentei:

împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale Extraordinare

buletinul de vot în cadrul Adunării Generale Extraordinare

proces – verbal de control nr. RGII/4133/24.09.2020, observațiile PERGAM la procesul-verbal de control, adresa ORDA nr. RGII/IES/4261/16.10.2020 prin care se arată că sunt admise unele dintre observațiile PERGAM la procesul-verbal de control și sunt făcute diferite aprecieri/mențiuni privind procesul verbal de control și concluziile acestuia și adresa PERGAM nr. 614/22.10.2020 reprezentând răspunsul la adresa ORDA privind observațiile PERGAM la procesul-verbal de control

Decizia ORDA nr. 125/21.10.2020

Decizia ORDA nr. 131/05.11.2020

Proiect Hotărâre Adunarea Generală Extraordinară nr. 1 privind aprobarea împrumutului acordat organismului de gestiune colectivă AOTO, respectiv aprobarea Deciziei Consiliului Director nr. 71/27.05.2020 privind acordarea unui împrumut organismului de gestiune colectivă AOTO și încheierea unui act adițional vizând acordarea împrumutului la Protocolul de colaborare profesională legală încheiat între organismele de gestiune colectivă PERGAM și AOTO

Proiect Hotărâre Adunarea Generală Extraordinară nr. 2 privind aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și vizând activitatea PERGAM în raport de Decizia nr. 125/21.10.2020, Decizia nr. 131/05.11.2020 si celelalte punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, precum și aprobarea, dacă este cazul, de alte măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și vizând activitatea PERGAM

 

Proiect Hotărâre Adunarea Generală Extraordinară nr. 3 privind aprobarea de măsuri administrative privind Adunarea Generală Extraordinară

 

Convocarea la Adunarea Generală Extraordinară și documentele prevăzute mai sus sunt comunicate membrilor și prin procedura automată de e-mail din baza de date a PERGAM.

Vă mulţumim anticipat.

CONDUCEREA PERGAM