HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE RECONVOCATE ÎN DATA DE 20.04.2021 – ANEXELE HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ (BILANȚ CONTABIL 2020, DARE DE SEAMĂ ANUALĂ, RAPOARTE, ETC.) SUNT CELE POSTATE ÎN CONVOCAREA LA ADUNAREA GENERALĂ, NEINTERVENIND MODIFICĂRI/REVIZUIRI ASUPRA ACESTORA ÎN ADUNAREA GENERALĂ:

1. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 1/20.04.2021 privind aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2020 și descărcarea de gestiune a administratorului general

2. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 2/20.04.2021 privind aprobarea rapoartelor Consiliului Director, Directorului General, Comisiei de Cenzori, Comisiei speciale privind accesul la informații și Comisiei de supraveghere, precum și a dării de seamă anuale pentru anul 2020

3. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 3/20.04.2021 privind aprobarea deciziilor Consiliului Director privind aspectele importante ale gestiunii colective adoptate în 2020

4. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 4/20.04.2021 privind aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și membrii comisiilor interne pentru anul 2021

5. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 5/20.04.2021 privind stabilirea și aprobarea strategiei și obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2021

6. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 6/20.04.2021 privind aprobarea comisionului de gestiune

7. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 7/20.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021

8. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 8/20.04.2021 privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă și aprobarea de măsuri administrative în legătură cu Adunarea Generală

***

În atenţia membrilor PERGAM

CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ 2021

CONVOCARE 19 APRILIE 2021 ORA 11:00

RECONVOCARE 20 APRILIE 2021 ORA 13:00

Ședința Adunării Generale a PERGAM se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM pentru participarea la ședință. Membrii sunt rugați să comunice PERGAM în regim electronic buletinele de vot în cadrul Adunării Generale.

Prin excepție, dacă situația existentă la nivelul României la data convocării Adunării Generale va permite, membrii vor putea participa la Adunarea Generală și la sediul PERGAM în limitele impuse de H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (MOF nr. 245/11.03.2021), de spațiul de lucru din cadrul biroului PERGAM și numai pe bază de cerere scrisă.

Stimați membri,

I. CONVOCARE 19 APRILIE 2021, ORA 11

Adunarea Generală este convocată în conformitate cu prevederile art. 55 din Statutul PERGAM și ale Legii nr. 8/1996

privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu celelalte

dispoziții din Statutul PERGAM privind Adunarea Generală.

II. RECONVOCARE 20 APRILIE 2021, ORA 13

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor asociației

(art. 53 alin (2) din Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va putea adopta hotărâri

în cadrul ședinței de convocare, aceasta este reconvocată (art. 54 alin (3) din Statut) pentru data mai sus menționată,

în aceleași condiții şi cu aceeași ordine de zi.

III. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2020 și descărcarea de gestiune

a administratorului general (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)

Proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1 privind aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului

2020 și descărcarea de gestiune a administratorului general

Bilanț contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2020

2. Aprobarea Raportului Consiliului Director (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Consiliul Director 2020

3. Aprobarea Raportului Directorului General (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Director General 2020

4. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Comisia de Cenzori 2020

5. Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații (proiect Hotărâre Adunare

Generală nr. 2)

Raport Comisia permanentă specială privind accesul la informații 2020

6. Aprobarea Raportului Comisiei de supraveghere (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Comisia de supraveghere 2020

7. Aprobarea dării de seamă anuale format ORDA stabilit prin Decizia ORDA nr. 32/22.01.2020

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Dare de seamă 2020 – Anexa nr. 1

Dare de seamă 2020 – Anexa nr. 2

Dare de seamă 2020 – Anexă liste

8. Aprobarea deciziilor Consiliului Director privind aspectele importante ale gestiunii colective adoptate în 2020

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)

Proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3 privind aprobarea deciziilor Consiliului Director privind aspectele

importante ale gestiunii colective adoptate în 2020

9. Aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și membrii

comisiilor interne pentru anul 2021 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

Proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4 privind aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General,

membrilor Consiliului Director și membrii comisiilor interne pentru anul 2021

10. Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2021 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

Proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5 privind stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2021

11. Aprobarea comisionului de gestiune (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6)

Proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6 privind aprobarea comisionului de gestiune

12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 7)

Proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 7 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021

13. Aprobarea privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă și

aprobarea de măsuri administrative în legătură cu Adunarea Generală (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 8)

Proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 8 privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității

de gestiune colectivă și aprobarea de măsuri administrative în legătură cu Adunarea Generală

14. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.

IV. ÎMPUTERNICIRE

Sunt consideraţi prezenţi şi membri care au împuternicit un alt membru sau o altă persoană  prin împuternicire

să participe și să voteze în numele lor. Persoana împuternicită poate reprezenta un număr nelimitat de membri

care au împuternicit-o în acest sens (art. 53 alin. (7) Statutul PERGAM). Împuternicirea poate fi transmisă PERGAM

în original la sediul sau prin poştă electronică și este valabilă pentru o singură Adunare Generală.

Împuternicire participare și vot în cadrul Adunării Generale

V. VOT

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală

va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora. Fiecare membru are

dreptul la un singur vot. Votul poate fi exprimat și în cadrul împuternicirii de reprezentare sau prin vot electronic/on-line.

Împuternicire participare și vot în cadrul Adunării Generale

Buletin de vot electronic/on-line

VI. OBLIGAȚII DE TRANSPARENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală,

orice membru are dreptul să consulte la sediul organismului de gestiune colectivă:

a) darea de seamă anuală – ANEXA NR. 1

b) rapoartele anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanentă specială privind accesul la informaţii,

comisiile interne şi de organul de supraveghere – ANEXA NR. 2

c) textul şi expunerile de motive ale fiecărui proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării adunării generale – ANEXA NR. 3

d) salariile individuale ale angajaţilor – ANEXA NR. 4

e) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor obţinute la închiderea ultimului exerciţiu financiar

– ANEXA NR. 5

f) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul notificărilor, numărul plătitorilor din fiecare categorie şi suma globală

colectată de la fiecare categorie – ANEXA NR. 6

g) situaţia litigiilor – ANEXA NR. 7

h) orice tranzacţie sau eşalonare de plată a utilizatorilor aprobată de consiliul director – ANEXA  NR. 8

i) declaraţiile de incompatibilitate şi venituri – ANEXA NR. 9

Conform dispozițiilor art. 170 alin. (8): Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (7) se face pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea

accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.

Mapa conținând documentele mai sus menționate, sub forma anexelor indicate, este înregistrată în cadrul PERGAM cu

nr. 901/10.03.2021.

Documentele vizând Adunarea Generală și supuse aprobării Adunării Generale, vor fi comunicate membrilor și prin

procedura automată de e-mail din baza de date a PERGAM prin prezenta convocare și/sau înainte de desfășurarea

Adunării Generale.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţă.

CONDUCEREA PERGAM