HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE RECONVOCATE ÎN DATA DE 15.04.2022

ANEXELE HOTĂRÂRILOR ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ (BILANȚ CONTABIL, DARE DE SEAMĂ ANUALĂ, RAPOARTE, ETC.) SUNT CELE POSTATE ÎN CONVOCAREA LA ADUNAREA GENERALĂ, NEINTERVENIND MODIFICĂRI/REVIZUIRI ASUPRA ACESTORA ÎN ADUNAREA GENERALĂ:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 1/15.04.2022 privind aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2021 și descărcarea de gestiune a administratorului general

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 2/15.04.2022 privind aprobarea rapoartelor Consiliului Director, Directorului General, Comisiei de Cenzori, Comisiei speciale privind accesul la informații și Comisiei de supraveghere, precum și a dării de seamă anuale pentru anul 2021

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 3/15.04.2022 privind aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și membrilor comisiilor interne pentru anul 2022

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 4/15.04.2022 privind stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2022

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 5/15.04.2022 privind aprobarea comisionului de gestiune

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 6/15.04.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 7/15.04.2022 privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă și de măsuri administrative în legătură cu Adunarea Generală

Declarații individuale anuale Consiliul Director cu număr înregistrare Adunarea Generală și registru special

Declarații individuale anuale Comisia de Supraveghere cu număr înregistrare Adunarea Generală și registru special

 

***

În atenţia membrilor PERGAM

Stimați membri,

În conformitate cu prevederile legale și statutare în vigoare, respectiv art. 55 alin. (2) din Statutul PERGAM, Consiliul Director și Directorul General al PERGAM convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ


CONVOCARE

14 APRILIE 2022

ORA 1100

RECONVOCARE

15 APRILIE 2022

ORA 1200

Ședința Adunării Generale a PERGAM se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM pentru participarea la ședință. Totodată, membrii sunt rugați să comunice PERGAM în regim electronic buletinele de vot în cadrul Adunării Generale.

Prin excepție, membrii vor putea participa la Adunarea Generală și la sediul PERGAM în limitele spațiului de lucru din cadrul sediului PERGAM și numai pe bază de cerere scrisă.

I. CONVOCARE 14 APRILIE 2022, ORA 11

Adunarea Generală este convocată în conformitate cu prevederile art. 55 din Statutul PERGAM și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu celelalte dispoziții din Statutul PERGAM privind Adunarea Generală.

II. RECONVOCARE 15 APRILIE 2022, ORA 12

Din practica anilor anteriori și ținând seama că în prima zi nu este întrunit cvorumul necesar pentru adoptarea de hotărâri, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 15 APRILIE 2022, ora 12, în aceleași condiții şi cu aceeași ordine de zi.

În acest sens, vă rugăm să participați în cadrul ședinței din data de 15 APRILIE 2022, ora 12, fiind în interesul tuturor membrilor și al asociației participarea dvs. la ședința Adunării Generale, precum și un drept recunoscut membrilor de a participa și vota în cadrul Adunării Generale.

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor asociației (art. 53 alin (2) din Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței de convocare, aceasta este reconvocată (art. 54 alin (3) din Statut) pentru data mai sus menționată, în aceleași condiții şi cu aceeași ordine de zi.

III. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2021 și descărcarea de gestiune a administratorului general (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)

Bilant contabil 2021

2. Aprobarea Raportului anual al Consiliului Director (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Consiliul Director 2021

3. Aprobarea Raportului anual al Directorului General (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Director general 2021

4. Aprobarea Raportului anual al Comisiei de Cenzori (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Comisia de Cenzori 2021

5. Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informații (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Comisia specială 2021

6. Aprobarea Raportului anual al Comisiei de supraveghere (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Raport Comisia de supraveghere 2021

7. Aprobarea dării de seamă anuale pentru anul de referință 2021 format ORDA stabilit prin Decizia ORDA nr. 32/22.01.2020 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

Dare de seamă 2021 – Anexa nr. 1

Dare de seamă 2021 – Anexa nr. 2

Dare de seamă 2021 – Anexă liste

8. Aprobarea salariilor sau a plăților cuvenite Directorului General, membrilor Consiliului Director și membrilor comisiilor interne pentru anul 2022 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)

9. Aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociației pentru anul 2022 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

10. Aprobarea comisionului de gestiune (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6)

12. Aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă și de măsuri administrative în legătură cu Adunarea Generală (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 7)

Declarații individuale Consiliul Director

Declarații individuale Comisia de supraveghere


13. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.

 

IV. ÎMPUTERNICIRE

Sunt consideraţi prezenţi şi membri care au împuternicit un alt membru sau o altă persoană prin împuternicire să participe și să voteze în numele lor. Persoana împuternicită poate reprezenta un număr nelimitat de membri care au împuternicit-o în acest sens (art. 53 alin. (7) Statutul PERGAM). Împuternicirea poate fi transmisă PERGAM în original la sediul sau prin poştă electronică și este valabilă pentru o singură Adunare Generală.

Atașăm prezentei împuternicirea participării în cadrul Adunării Generale.


V. VOT

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.

Votul poate fi exprimat și în cadrul împuternicirii de reprezentare sau prin vot electronic/on-line sau direct din baza de date din contul de utilizator al fiecărui membru.

Atașăm prezentei buletinul de vot electronic.

 

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţă.

CONDUCEREA PERGAM