Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Consiliul director PDF 

Consiliul Director este format din 5 membri, aleşi pentru un mandat de 5 ani, putând fi realeşi.

În prezent, urmare Hotărârii nr. 7 a Adunării Generale din 29.03.2019, componența Consiliului Director este următoarea:

1. Gheorghe Gheorghiu – președinte

2. Constantin Duvac – membru

3. S.C. ANTENA TV GROUP S.A. prin mandatar Mircea Nicolae Călin – membru

4. Ioana Soare – membru

5. Ana-Maria Marinescu - membru (Director General)

 

Conform Statutului PERGAM, Consiliul Director are următoarea procedură de lucru:

Articolul 57 – Constituire, ședințe, vot și componență

(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. 
(2) Consiliul Director este format din 5 membri: Preşedintele Asociaţiei, 3 membri și Directorul General. 
(3) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 5 ani, putând fi realeşi.
(4) Consiliul Director se poate întruni trimestrial sau ori de câte ori situaţia operativ administrativă a PERGAM o impune. 
(5) Convocarea ședințelor Consiliului Director se realizează de către Directorul General transmisă către ceilalți membrii ai Consiliului, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunire, prin orice mijloc de comunicare tradițional sau electronic (poștă, email, fax, mesaje de tip SMS, whatsup etc.) și/sau la solicitarea a minim doi membrii ai Consiliului Director. 
(6) În situații de urgență, convocarea Consiliului Director se poate realiza și cu cel puțin 24 de ore înainte de data stabilită pentru ședință 
(7) Dacă toți membrii Consiliului Director sunt de acord, aceștia vor putea ține ședințele Cosiliului Director prin renunțare la formalitățile de convocare.
(8) Ședințele Consiliului Director sunt conduse și prezidate de Directorul General sau de persoana împuternicită de acesta.  
(9) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un vot. Directorul General are obligația de a se abține de la vot în cadrul Consiliului Director în privința chestiunilor care implică actele juridice încheiate de acesta cu sau în numele PERGAM, precum și în privința oricărei chestiuni ce implică gestiunea sa.
(10) Dispoziţiile art. 54 alin. (5) - (6) din prezentul Statut se aplică în mod corespunzător şi membrilor Consiliului Director, inclusiv Directorului General. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau Statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 54 alin. (7) - (8) din prezentul Statut.
(11) Ordinea de zi a ședințelor va fi stabilită de Directorul General și/sau ceilalți membri ai Consiliului Director şi va fi adusă la cunoştinţa membrilor Consiliului Director înainte de data stabilită pentru ședință în condițiile prevăzute la alin. (5)-(7). 
(12) Hotărârile Consiliului Director vor fi consemnate prin decizii.
(13) Membrii Consiliului Director vor fi aleşi de Adunarea Generală dintre membrii mandanţi și nu au calitatea de angajați retribuiți ai PERGAM, cu excepția Directorului General. Revocarea membrilor Consiliului Director se va efectua prin votul membrilor mandanți întruniți în Adunarea Generală, în condițiile de cvorum și majoritate prevăzute de art. 54 din prezentul Statut.
(14) Nu poate fi membru al Consiliului Director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
(15) Consiliul Director poate fi alcătuit și din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa, cu aplicarea condițiilor prevăzute la alin. (9) și (10).  
(16) Pentru participarea la ședințele Consiliului Director, membrii acestuia pot beneficia de o indemnizație de ședință a cărui cuantum va fi stabilit prin Decizia Consiliului Director și aprobat de Adunarea Generală.
(17) Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Totodată, conform Statutului PERGAM, Consiliul Director are următoarele competențe:

Articolul 58 – Competențe

Consiliul Director al PERGAM are următoarele competenţe:

a) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale; 
b) poate convoca Adunarea Generală;
c) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, execuția bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget şi proiectul programelor asociaţiei;
d) angajează Directorul General (Administratorul General) și stabilește limitele contractului de muncă încheiat cu acesta;
e) propune Adunării Generale destinaţia excedentului anual, dacă este cazul, rezultat din reținerea comisionului de gestiune;
f) poate încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
g) împuterniceşte pe Preşedinte Asociației și/sau Directorul General să reprezinte asociaţia în relaţiile cu terţii;
h) desemnează persoanele să reprezinte PERGAM pentru participarea la negocieri;
i) acceptă donaţiile şi legatele făcute asociaţiei;
j) stabilește cotizaţiile anuale şi taxele pentru înscriere în vederea dobândirii calităţii de membru mandant, precum și cuantumul taxei depozit de opere scrise;
k) decide motivat în cazul de excludere a membrilor din asociație și asupra eventualelor contestaţii și le supune aprobării Adunării Generale;
l) aprobă contractele cadru încheiate cu organismele internaţionale similare;
m) decide schimbarea sediului asociației, atunci când este cazul;
n) decide înființarea de birouri și alte structuri de reprezentare, în țară și în străinătate și propune înființarea de alte comisii interne ale asociației necesare desfășurării activității curente acolo unde consideră oportun, supuse aprobării Adunării Generale;
o) stabileşte indemnizaţiile membrilor Consiliului Director, ale cenzorilor și ale membrilor altor comisii interne ale PERGAM, supuse aprobării Adunării Generale; 
p) decide eșalonarea plăților remunerațiilor datorate de utilizatori și/sau alți plătitori, la solicitarea acestora; 
r) ratifică contractele de reprezentare reciprocă cu organismele similare din străinătate încheiate de administratorul general;
s) execută şi hotărăşte asupra oricăror atribuții ce îi sunt date în competenţă de Adunarea generală și/sau stabilite prin Statut.

 

 

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems