Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Adunare Generală 2018 PDF 

Mulțumim membrilor pentru prezență și participare în cadrul Adunării Generale.

 

În atenţia membrilor PERGAM                                                                                       

CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ 27 MARTIE 2018

ÎMPUTERNICIRE PARTICIPARE ȘI VOT

PROIECTE HOTĂRÂRI (text și expunere de motive)


CONVOCARE

26 MARTIE 2018

ORA 1000

RECONVOCARE

27 MARTIE 2018

ORA 1400

RUGĂM MEMBRII SĂ SE PREZINTE ÎN DATA DE 27 MARTIE 2018, NU ÎN PRIMA ZI,

PENTRU CONSTITUIREA CVORUMULUI

ADRESĂ

UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU, SALA SENATULUI, Calea Văcărești nr. 185, Sector 4, București


Stimați membri,

I. CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Statutului PERGAM (art. 16-17) și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin prezenta vă convocăm la Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației pentru data de 26 Martie 2018, ora 10:00, la următoarea adresă: Calea Văcărești nr. 185, Sector 4, București, sediul Universității Nicolae Titulescu, Sala Senatului.

II. RECONVOCARE

Din practica anilor anteriori și ținând seama că în prima zi nu este întrunit cvorumul necesar pentru adoptarea de hotărâri, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 27 Martie 2018, ora 14:00, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

În acest sens, vă rugăm să participați în cadrul ședinței din data de 27 Martie 2018, ora 14:00, fiind în interesul tuturor membrilor și al asociației adoptarea unor hotărâri importante.

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor asociației (art. 15 Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței din 26 Martie 2018, este reconvocată (art. 15 Statut) pentru data de 27 Martie 2018, ora 14:00, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

III. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2017 și descărcarea de gestiune a administratorului general. (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)

BILANȚ CONTABIL ȘI BALANȚĂ DE VERIFICARE 2017

2. Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii. (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

RAPORT COMISIA PERMANENTĂ SPECIALĂ PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII

3. Aprobarea Raportului Consiliului Director. (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

RAPORT CONSILIUL DIRECTOR

4. Aprobarea Raportului Administratorului General. (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

RAPORT ADMINISTRATOR GENERAL

5. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori. (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

RAPORT COMISIE DE CENZORI 2017

6. Aprobarea dării de seamă anuale. (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

DARE DE SEAMA 2017

7. Aprobarea comisionului administrativ anual pentru anul 2018 și a procentului din sumele colectate utilizat în scopuri comune. (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018. (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 4)

9. Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă și a unor măsuri de ordin administrativ. (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

- alegerea Președintelui asociației și confirmarea mandatului acestuia.

- alegerea și aprobarea numirii a 2 membri ai Consiliului Director.

- aprobarea componenței și a mandatului Consiliului Director.

- aprobarea de măsuri privind Dosarul nr. 2814/3/2015 și a măsurilor de executare.

- aprobare taxă depozit opere scrise (care nu sunt publicate sau aduse la cunoştinţa publicului într-o altă modalitate).

- aprobare încheiere convenție tripartită cu organismul de gestiune colectivă Asociația Opera Teologică Ortodoxă - AOTO

- desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale.

10. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.

IV. ÎMPUTERNICIRE

Sunt consideraţi prezenţi şi membri care au împuternicit un alt membru prin împuternicire. Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociaţiei şi poate reprezenta un număr nelimitat de membri care l-au împuternicit în acest sens (art. 15 Statut). Împuternicirea poate fi transmisă PERGAM în original sau prin poştă electronică.

V. VOT

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul poate fi exprimat și în cadrul împuternicirii de reprezentare.

VI. OBLIGAȚII DE TRANSPARENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 1341 alin. (3) din Legea nr. 8/1996, într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte la sediul organismului de gestiune colectivă:

a) darea de seama anuală;

b) bilanțul contabil;

c) raportul organelor de conducere și al comisiei de cenzori;

d) textul și expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse aprobărilor adunării generale;

e) salariile individuale ale angajaților;

f) situația sumelor din conturile bancare, a plasamentelor și a dobânzilor obținute la închiderea ultimului exercițiu financiar;

g) situația privind categoriile de utilizatori, numărul plătitorilor din fiecare categorie și suma globală colectată de la fiecare categorie;

h) situația litigiilor cu utilizatorii.

Documentele prevăzute mai sus vor fi comunicate membrilor prin procedura automată de e-mail din baza de date a PERGAM înainte de desfășurarea Adunării Generale.

În conformitate cu prevederile art. 1341 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, accesul la informaţiile prevăzute mai sus se face, în regim de confidenţialitate, pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţă.

CONDUCEREA PERGAM

 

 

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems