Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Adunare Generală 2019 PDF 

Mulțumim membrilor pentru prezență și participare în cadrul Adunării Generale.

HOTĂRÂRI ADOPTATE:

1. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 1/29.03.2019 privind aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2018 și descărcarea de gestiune a administratorului general

BILANȚ CONTABIL 2018

2. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 2/29.03.2019 privind aprobarea rapoartelor Comisiei speciale privind accesul la informaţii, Consiliului Director, Administratorului General și Comisiei de Cenzori și dării de seamă anuale

RAPORT COMISIA SPECIALĂ PRIVIND ACCESUL LA INFORMAȚII

RAPORT CONSILIUL DIRECTOR

RAPORT ADMINISTRATOR GENERAL

RAPORT COMISIA DE CENZORI

DARE DE SEAMĂ ANUALĂ 2018

3. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 3/29.03.2019 privind aprobarea comisionului de gestiune

4. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 4/29.03.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, precum și a salariilor sau plăților cuvenite directorului general, membrilor consiliului director și membrilor comisiilor interne

5. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 5/29.03.2019 privind alegerea membrilor Comisiei de Supraveghere

6. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 6/29.03.2019 privind realegerea și confirmarea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

7. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 7/29.03.2019 privind confirmarea și alegerea membrilor Consiliului Director

8. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 8/29.03.2019 privind aprobarea modificării şi completării Statutului - în forma atestată de SCA Duțescu și Asociații

STATUT MODIFICAT ȘI COMPLETAT ÎN FORMA ATESTATĂ DE SCA DUȚESCU ȘI ASOCIAȚII ÎN VEDEREA ÎNREGISTRĂRII MODIFICĂRII LA JUDECĂTORIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

AVIZ ORDA

9. HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE NR. 9/29.03.2019 privind aprobarea unor măsuri vizând aspecte importante ale activității de gestiune colectivă

 

 

În atenţia membrilor PERGAM

CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALĂ

CONVOCARE

28 MARTIE 2019

ORA 1100

RECONVOCARE

29 MARTIE 2019

ORA 1400

ADRESĂ

Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 22, et. 1, sector 1, București (sediul Uniunii Juriștilor din România)

ANUNȚ/CONVOCARE/ORDINE DE ZI ADUNARE GENERALĂ

ÎMPUTERNICIRE REPREZENTARE ȘI VOT ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE

PROIECTE HOTĂRÂRI ADUNARE GENERALĂ

AVIZ ORDA PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA STATUTULUI PERGAM

PROIECTUL DE MODIFICARE ȘI COMPLETARE A STATUTULUI PERGAM AVIZAT DE ORDA ȘI SUPUS APROBĂRII ADUNĂRII GENERALE

DARE DE SEAMĂ ANUALĂ


Stimați membri,

I. CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Statutului PERGAM (art. 16-17), în vigoare la data prezentei, și ale Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta vă convocăm la Adunarea Generală Ordinară a membrilor asociației pentru data de 28 Martie 2019, ora 1100, la următoarea adresă: Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru nr. 22, et. 1, sector 1, București (sediul Uniunii Juriștilor din România).

II. RECONVOCARE

Din practica anilor anteriori și ținând seama că în prima zi nu este întrunit cvorumul necesar pentru adoptarea de hotărâri, Adunarea Generală Ordinară este reconvocată pentru data de 29 Martie 2019, ora 1400, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

În acest sens, vă rugăm să participați în cadrul ședinței din data de 29 Martie 2019, ora 1400, fiind în interesul tuturor membrilor și al asociației adoptarea unor hotărâri importante.

Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenți jumătate plus unu din numărul membrilor asociației (art. 15 Statut). În cazul în care, din lipsă de cvorum, Adunarea Generală Ordinară nu va putea adopta hotărâri în cadrul ședinței din 28 Martie 2019, este reconvocată (art. 15 Statut) pentru data de 29 Martie 2019, ora 1400, la aceeași adresă şi cu aceeași ordine de zi.

III. ORDINEA DE ZI a Adunării Generale este următoarea:

1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului 2018 și descărcarea de gestiune a administratorului general (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 1)

2. Aprobarea Raportului anual al Comisiei permanente speciale privind accesul la informaţii

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

3. Aprobarea Raportului Consiliului Director (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

4. Aprobarea Raportului Administratorului General (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

5. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

6. Aprobarea dării de seamă anuale (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 2)

7. Aprobarea comisionului de gestiune (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 3)

8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.

9. Alegerea membrilor Comisiei de Supraveghere (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 5)

10. Realegerea și confirmarea membrilor Comisiei permanente speciale privind accesul la informații

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 6)

11. Confirmarea și alegerea membrilor Consiliului Director (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 7)

12. Aprobarea modificării şi completării Statutului (proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 8)

13. Aprobarea de măsuri privind cele mai importante aspecte ale activității de gestiune colectivă

(proiect Hotărâre Adunare Generală nr. 9)

- aprobare taxei de adeziune și a taxei depozit opere scrise

- aprobarea întregii activități desfășurate de PERGAM, atât de Consiliul Director, cât și de Directorul General în perioada 2010-2018 și descărcarea de gestiune a Consiliului Director și Directorului General pentru activitatea desfășurată și deciziile adoptate în perioada 2010-2018

- aprobarea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei pentru anul 2019

- aprobarea modalității de stabilire a sumelor aferente drepturilor de autor colectate reprezentând remunerație compensatorie pentru copia privată pentru care nu se poate stabili utilizarea reală

- desemnarea persoanei care să semneze hotărârile Adunării Generale, a procesului-verbal și a celorlalte documente aferente organizării și ducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale

- desemnarea secretarului de ședință

14. Informări. Diverse. Adoptarea de hotărâri în acest sens, dacă este cazul.

 

IV. ÎMPUTERNICIRE

Sunt consideraţi prezenţi şi membri care au împuternicit un alt membru prin împuternicire. Persoana împuternicită trebuie să aibă calitatea de membru al asociaţiei şi poate reprezenta un număr nelimitat de membri care l-au împuternicit în acest sens (art. 15 Statutul PERGAM în vigoare la data prezentei). Împuternicirea poate fi transmisă PERGAM în original sau prin poştă electronică.

V. VOT

Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, iar în cazul reconvocării, Adunarea Generală va putea hotărî valabil prin voturile majorității membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora. Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Votul poate fi exprimat și în cadrul împuternicirii de reprezentare.

VI. OBLIGAȚII DE TRANSPARENȚĂ

În conformitate cu prevederile art. 170 alin. (7) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are dreptul să consulte la sediul organismului de gestiune colectivă:

a) darea de seamă anuală – ANEXA NR. 1

b) rapoartele anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanentă specială privind accesul la informaţii, comisiile interne şi de organul de supraveghere – ANEXA NR. 2

c) textul şi expunerile de motive ale fiecărui proiect de hotărâre ce urmează a fi supus aprobării adunării generale – ANEXA NR. 3

d) salariile individuale ale angajaţilor – ANEXA NR. 4

e) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor obţinute la închiderea ultimului exerciţiu financiar – ANEXA NR. 5

f) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul notificărilor, numărul plătitorilor din fiecare categorie şi suma globală colectată de la fiecare categorie – ANEXA NR. 6

g) situaţia litigiilor – ANEXA NR. 7

h) orice tranzacţie sau eşalonare de plată a utilizatorilor aprobată de consiliul director – ANEXA NR. 6

Conform dispozițiilor art. 170 alin. (8): Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (7) se face pe bază de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.

Mapa conținând documentele mai sus menționate, sub forma anexelor indicate, este înregistrată în cadrul PERGAM cu nr. 545/26.02.2019.

Documentele prevăzute mai sus vor fi comunicate membrilor prin procedura automată de e-mail din baza de date a PERGAM înainte de desfășurarea Adunării Generale.

Vă mulţumim anticipat pentru prezenţă.

CONDUCEREA PERGAM

 

 

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems