Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Scurtă prezentare si obiect de activitate PDF 

Pentru prevenirea prejudicierii autorilor sau a titularilor de drepturi din domeniul operelor științifice scrise, precum și în scopul colectării și repartizării remunerației compensatorii pentru copia privată către toți cei îndreptățiți, un grup de inițiativă format din autori de opere științifice scrise (cadre didactice universitare din Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române, de la Universități din București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Târgoviște, Târgu Mureș și Timișoara, precum și avocați, autori de opere științifice și titulari de drepturi de autor) ne-am constituit în  SOCIETATEA AUTORILOR ȘI EDITORILOR ROMÂNI  DE OPERE ȘTIINȚIFICE  - PERGAM.

SOCIETATEA AUTORILOR ŞI EDITORILOR ROMÂNI DE OPERE ŞTIINȚIFICE – PERGAM este persoană juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop patrimonial şi îşi desfăşoară activitatea potrivit legislaţiei din România (Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu completările și modificările ulterioare și Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile, modificată şi completată cu Ordonanța Guvernului nr. 37/2003) şi statutului propriu al Societăţii.

Prin Decizia nr. 98/2009 a Directorului general al ORDA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 20 august 2009, PERGAM a fost avizată și funcționează ca organism de gestiune colectivă a drepturilor de autor ale autorilor și editorilor români de opere științifice.

Scopul Societăţii îl constituie exercitarea, în condițiile legislației în vigoare şi a mandatului dat de autori şi titularii de drepturi de autor, a gestiunii colective a drepturilor de autor în domeniul operelor științifice, colectarea și repartizarea drepturilor patrimoniale de autor cuvenite titularilor de drepturi de autor asupra operelor științifice cu privire la care gestiunea i-a fost încredințată direct ori indirect ori pentru care gestiunea colectivă este obligatorie, reprezentarea, promovarea, dezvoltarea și protejarea intereselor membrilor săi.
Obiectul principal de activitate al Societăţii este colectarea, încasarea și repartizarea drepturilor a căror gestiune îi este încredințată de autorii sau de titularii de drepturi a operelor științifice scrise.
În vederea realizării obiectului său de activitate Societatea urmăreşte şi următoarele obiective:
- asigurarea gestiunii colective a drepturilor patrimoniale ale autorilor și ale titularilor de drepturi a operelor științifice scrise, pe baza unor convenții, încheiate în acest sens, sau la solicitarea expresă a autorilor şi titularilor de drepturi de autor, membri sau nemembri Societăţii ori a reprezentanților legali ai acestora;
- realizarea și actualizarea permanentă a Repertoriului protejat de opere științifice ale membrilor Societăţii;
- colectarea, încasarea și repartizarea, în limita mandatului, a drepturilor de autor pe care membri săi trebuie să le primească în conformitate cu legislația în vigoare, ca de exemplu, dreptul la remunerație compensatorie pentru copia privată;
- elaborarea şi propunerea în permanenţă de măsuri juridice care să fie adoptate, aplicate și, totodată, urmărirea  respectării lor de către organele în drept ale Statului, pentru apărarea drepturilor autorilor și a titularilor de drepturi a operelor științifice scrise;
- identificarea și informarea în permanență a organelor abilitate ale statului despre orice încălcare a drepturilor autorilor sau a titularilor de drepturi a operelor științifice scrise, avându-se în vedere că, în prezent, cele mai reproduse opere scrise prin procedeul reprografiei, sunt operele științifice scrise  (tratate, cursuri, monografii, articole și studii din reviste de specialitate etc.);
- acordarea de asistență juridică de specialitate autorilor sau titularilor de drepturi de opere științifice scrise, membri sau nemembri, la solicitarea acestora, prin avocați specializați, în cazul unor litigii ce au legătură cu obiectul său de activitate;
- elaborarea și negocierea cu entitățile abilitate a normelor metodologice și remunerațiilor datorate pentru utilizarea operelor aflate în repertoriul asociației;
- în conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, exercitarea gestiunii colective a drepturilor de autor pentru operele științifice scrise pentru care nu mai există moștenitori;
- reprezentarea membrilor în întâlnirile și negocierile ce se vor purta cu toate instituțiile Statului pentru realizarea obiectivelor potrivit Statutului Societăţii;
- participarea membrilor, în limita bugetului, la conferinţe, congrese, simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice în ţară şi străinătate;
- organizarea de cursuri, conferinţe, dezbateri, simpozioane, mese rotunde, schimburi bilaterale, expuneri sau orice acţiuni sau activităţi în domeniul științific;
- cooperarea cu alte asociaţii şi societăţi din ţară şi străinătate ale căror scopuri sunt similare;
- acceptarea, folosirea de donaţii, sponsorizări, cadouri, sume în lei şi valută, alte bunuri pentru a realiza şi servi scopurilor asociaţiei;
- efectuarea de studii juridice sau de piață referitoare la protecția și respectarea drepturilor autorilor sau titularilor de drepturi de opere științifice scrise;
- dezvoltarea şi susţinerea activităţilor şi instituţiilor care contribuie la dezvoltarea educaţională, vocaţională, culturală şi socială;
- autorizarea sau interzicerea utilizării operelor științifice aflate în repertoriu, sau a unor fragmente din acestea, în limitele mandatului, în orice mod prevăzut de lege;
- acordarea de premii, burse, precum şi de diferite sponsorizări pentru  membrii aflați în dificultate.

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems