Banner
...de câte ori ești folosit

...de câte ori ești folosit

În calitate de autor de opere științifice aveți dreptul la o remunerație pentru orice act de utilizare a operei dumneavoastră.

Ai dreptul să fii plătit...

Ai dreptul să fii plătit...

Autorilor de opere li se cuvine un procent de 50% din remunerația compensatorie pentru copia privată încasată de organismul de gestiune colectivă (cealaltă parte fiind încasată de editură)

Modalități de repartizare PDF 

Regulile privind repartizarea remunerațiilor sunt prevăzute în Statutul PERGAM - Capitolul VII - Colectare. repartiție, comision de gestiune.

PERGAM colectează remunerațiile datorate de utilizatori și/sau alți plătitori pentru drepturile de autor gestionate ca urmare a metodologiilor, listelor, protocoalelor, licențelor neexclusive, cesiunii drepturilor pe bază de contract sau a altor obligaţii legale de plată, respectiv, după caz, încasează remuneraţiile colectate/repartizate de organismul desemnat colector în domeniu de organul jurisdicţional de reglementare şi control a tuturor organismelor de gestiune colectivă etc.

Cuantumurile remunerațiilor sunt cele prevăzute în contractele particulare sau generale încheiate cu utilizatorii, în licențele neexclusive, respectiv, după caz, în metodologiile, protocoalele și/sau listele încheiate în domeniu etc.

Principiile privind repartizarea remunerațiilor (art. 43 Statut) sunt următoarele:

(1) Repartizarea sumelor colectate se va realiza pe baza principiului repartizării remunerațiilor colectate proporțional cu utilizarea reală a repertoriului autorului sau titularului de drepturi și a regulilor prevăzute în Statut.

(2) Repartizarea sumelor colectate pentru acele drepturi pentru care nu se poate stabili utilizarea reală se va realiza conform regulilor, principiilor și coeficienților de corecție prevăzute în Statut.

(3) Coeficienții de corecție ce sunt utilizați pentru repartizarea sumelor colectate pentru acele drepturi pentru care nu se poate stabili utilizarea reală au în vedere, pe de o parte, faptul că remunerația compensatorie pentru copia privată reprezintă o compensare adusă autorilor și/sau titularilor de drepturi pentru acele utilizări ale operelor scrise în scop privat pentru care nu se poate stabili utilizarea reală, indiferent de tipul operei scrise și independent de modalitatea de realizare a copiilor private și, pe de altă parte, pentru a asigura repartizarea sumelor colectate conformă cu utilizarea reală și un tratament egal membrilor, autorilor și/sau titularilor de drepturi, inclusiv cei ale căror drepturi PERGAM le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare.

(4) Modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi repartizate membrilor și regulile aplicabile repartizării remunerațiilor colectate sunt stabilite prin Statut și pot fi modificate numai prin hotărârea Adunării Generale.

(5) Coeficienții de corecție au în vedere hotărâri ale Adunării Generale privind modificarea și completarea Statutului, studii de piață privind utilizarea operelor scrise și practica europeană în domeniu.

(6) Repartizarea sumelor colectate se va efectua cu respectarea principiului egalităţii de tratament între titularii de drepturi.

Regulile privind repartizarea remunerațiilor (art. 44 Statut) sunt următoarele:

Repartiţia sumelor aferente drepturilor patrimoniale de autor colectate se realizează distinct potrivit următoarelor reguli:

(1) remuneraţia compensatorie pentru copia privată se repartizează titularilor de drepturi proporţional cu gradul de utilizare a operelor ştiinţifice scrise, precum și altor opere scrise, după caz:

i) pe baza informaţiilor furnizate de instituţii specializate (Biblioteca Naţională a României, Institutul Naţional de Statistică, etc);

ii) cercetărilor și sondajelor de piaţă realizate de entităţi private privind editarea sau reproducerea operelor scrise, inclusiv privind modalitățile de realizare a copiilor private, tipul sau mijloacele folosite pentru realizarea copiilor private etc.;

iii) pe baza unor studii privind comportamentul consumatorilor în ceea ce privește realizarea de copii private ale operelor scrise, gradul de realizarea a copiilor private, categoriile de opere scrise pentru care se realizează copii private etc.

iv)  pe baza informaţiilor furnizate de instituții publice sau entități private privind: titlurile (unitatea de măsură a numărului de lucrări ce se editează sau se publică, prezentat sub forma unui volum de sine stătător din punct de vedere tipografic), tirajul (numărul exemplarelor în care s-a tipărit o operă) operelor ştiinţifice și altor opere scrise editate, categoriile de opere scrise pentru care se realizează copii private, tipul de copii private (în funcție suportul pe care sunt reproduse, alte caracteristici ale reproducerii  (integral/parțial etc.)

v) pe baza rapoartelor disponibile privind împrumutul public de carte al bibliotecilor publice.

(2) retransmiterea prin cablu - pe baza rapoartelor privind lista serviciilor de programe de radiodifuziune şi/sau de televiziune retransmise, comunicate de utilizatorii organisme de retransmitere prin cablu, a play-list-elor sau a altor informaţii primite de la utilizatori, proporţional cu durata de utilizare a operei scrise, precum și a numărului de difuzări. În lipsa informațiilor privind utilizarea operelor scrise, repartizarea către titularii de drepturi se face ţinând cont de regulile prevăzute pentru remunerațiile pentru care nu se poate stabili repartizarea reală.

(3) radiodifuzare – pe baza play-list-elor sau a altor informaţii primite de la utilizatori, proporţional cu durata de utilizare a operei scrise, precum și a numărului de difuzări. În lipsa informațiilor privind utilizarea operelor scrise, repartizarea către titularii de drepturi se face ţinând cont de regulile prevăzute pentru remunerațiile pentru care nu se poate stabili repartizarea reală.

(4) reproducere pe suport fizic, audio sau video – repartiţia se face direct către membri pe baza licențelor și/sau contractelor încheiate cu utilizatorii, editorii și/sau producătorii de fonograme și videograme;

(5) împrumutul public – proporţional cu gradul de utilizare al operelor ştiinţifice și alte opere scrise rezultat din documentaţiile trimise de către utilizatori, respectiv a rapoartelor privind împrumutul de carte al bibliotecilor, conform sumelor încasate. Sumele se repartizează autorilor ale căror opere sunt menţionate în rapoartele respective.

(6) comunicare publică, inclusiv punerea la dispoziţia publicului – repartiţia se face direct către membri pe baza licențelor și/sau contractelor încheiate cu utilizatorii, a rapoartelor transmise de aceștia privind utilizarea și a numărului de comunicări publice, accesări și/sau afișări;

(7) realizarea de opere derivate – în baza mandatului special acordat de membri şi pe baza contractelor încheiate direct cu utilizatorii.

(8) Pentru remunerațiile pentru care nu se poate stabili utilizarea reală, se vor utiliza regulile prevăzute la alin. (1).

(9) Adunarea Generală hotărăşte din 5 în 5 ani, la propunerea Consiliului Director, modalitatea de stabilire a sumelor aferente drepturilor de autor colectate reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru care nu se poate stabili utilizarea reală, pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), care se realizează la acelaşi interval de timp.

(10) Sumele se vor repartiza în mod egal coautorilor, cu excepția cazurilor în care aceștia au comunicat PERGAM, printr-o declarație pe proprie răspundere sau în cadrul declarației de repertoriu, proporțiile de repartizare a remunerațiilor sau părțile de contribuție ale autorilor la realizarea operei scrise.

(11) În cazul dreptului de retransmitere prin cablu, radiodifuzare și comunicare publică, inclusiv prin punerea la dispoziția publicului, repartiția remunerațiilor va ține seama și de numărul de difuzări și/sau comunicări publice, numărul de afișări etc.

Repartizarea despăgubirilor, prejudiciilor, penalităților și dobânzilor  (art. 45 Statut) se realizează după cum urmează:

(1) Sumele încasate de la un utilizatori cu titlu de penalităţi, daune, despăgubiri, prejudicii etc., pentru întârzierea plăţii remuneraţiilor sau pentru încălcarea drepturilor patrimoniale de autor se repartizează potrivit regulilor corespunzătoare repartizării remuneraţiei pentru categoria de utilizatori de la care au fost încasate.

(2) Sumele reprezentând dobânzi ale sumelor colectate se includ în sumele colectate şi se repartizează potrivit regulilor corespunzătoare repartizării remuneraţiei pentru categoria de utilizatori de la care au fost încasate.

Regulile privind regimul sumelor ce nu au putut fi repartizate și a celor nerevendicate (art. 46 Statut) sunt următoarele:
(1) Sumele datorate autorilor sau titularilor de drepturi pentru care PERGAM nu a primit de la utilizatori informațiile necesare repartizării acestora, sunt repartizate conform regulilor prevăzute pentru remunerațiile pentru care nu se poate stabili utilizarea reală.
(2) Sumele ce nu pot fi repartizate sunt acele sume pentru care autorii și/sau titularii de drepturi nu au putut fi identificați sau localizați.
(3) Sumele nerevendicate sunt sumele repartizate, dar ai căror titulari nu le-au solicitat timp de 3 ani de la data notificării sau sumele cuvenite membrilor PERGAM decedați și/sau a căror personalitate juridică a încetat ai căror succesori nu le-au revendicat timp de 3 ani de la data notificării lor.
(4) Sumele ce nu au putut fi repartizate și/sau cele nerevendicate se înscriu separat în conturile PERGAM și pot fi utilizate în scopurile enumerate limitativ, după cum urmează:
a) includerea în sumele destinate repartizării drepturilor colectate;
b) inițierea, susținerea și dezvoltarea unor proiecte sau programe sociale, culturale, de informare și documentare privind membrii PERGAM;
c) sprijinirea de programe și proiecte comune a activității autorității după regulile parteneriatului public-privat.
(5) Utilizarea sumelor ce nu au putut fi repartizate și/sau a celor nerevendicate în scopurile enumerate limitativ la alin. (4), este stabilită prin hotărârea Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director.
(6) Revendicarea sumelor prevăzute la alin. (2)-(3) se poate face în termen de 3 ani de la data notificării și se realizează în condițiile prevăzute de art. 159 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.
(7) Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se realizează conform următoarei proceduri:
a) notificarea se face în scris şi electronic, inclusiv pe pagina proprie de internet a PERGAM, în termen de 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar în care au fost colectate;
b) notificarea conţine următoarele informaţii, dacă sunt cunoscute: titlul operei, elementele de identificare a autorilor sau titularilor de drepturi și/sau a operei, numele editorului și orice alte informaţii care ar putea facilita identificarea titularului de drepturi.
Nivelul minim de la care se poate face plata (art. 48 Statut) este stabilit după cum urmează:
(1) Nivelul minim de la care PERGAM poate face plata către autorii și titularii de drepturi din România este de 50 lei.
(2) Nivelul minim de la care PERGAM poate face plata către autorii și titularii de drepturi români, rezidenți permanenți sau cu domiciliul în alt stat, este de 50 euro, echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății.
(3) Nivelul minim de la care PERGAM poate face plata către organismele similare din străinătate, cu care are încheiate contracte de reprezentare, este de 100 euro, echivalentul în lei la cursul BNR din ziua plății.
(4) Nivelul minim de la care PERGAM, în calitate de organism colector unic, poate face plata către organismele beneficiare este de 1.000 lei.
Termenul pentru realizarea repartițiilor (art. 51 Statut) este reglementat după cum urmează:
(1) Sumele colectate de PERGAM se repartizează şi se plătesc membrilor săi, proporţional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la încheierea exerciţiului financiar în care au fost colectate.
(2) Excepțiile de la termenul prevăzut la alin. (1) au în vedere motive obiective, care ţin în special de raportările din partea utilizatorilor, de identificarea drepturilor, a titularilor de drepturi sau de stabilirea corespondenţelor dintre informaţiile privitoare la opere şi alte obiecte protejate, pe de o parte, şi titularii de drepturi, pe de alta, sau în cazul în care membrii PERGAM sunt împiedicaţi de motivele prevăzute mai sus să respecte acest termen.
(3) În cazul contractelor de reprezentare, sumele colectate de PERGAM se repartizează în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la încheierea exerciţiului financiar în care au fost colectate remuneraţiile, cu excepţia cazului în care PERGAM este împiedicat să respecte acest termen din motive obiective, care ţin în special de raportările din partea utilizatorilor, de identificarea drepturilor sau a titularilor de drepturi.
Regulile privind comisionul de gestiune, cuantumul și modalitatea de stabilire a acestuia (art. 52 Statut) sunt următoarele:
(1) Comisionul de gestiune reprezintă procentul reţinut autorilor sau titularilor de drepturi, din veniturile provenite din drepturi sau din orice venit derivat din investirea veniturilor provenite din drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcționării ocazionate de colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor.
(2) Comisionul datorat de membri şi de titularii de drepturi care au o legătură directă cu PERGAM se reţine la momentul efectuării repartiţiei şi este de 15% din sumele repartizate individual.
(3) Comisionul datorat de titularii de drepturi care nu au o legătură directă cu PERGAM se reţine la momentul efectuării repartiţiei şi este de 15% din sumele repartizate individual.
(4) În lipsa unor prevederi exprese, în convenţiile de reprezentare reciprocă, acelaşi comision va fi reţinut şi din sumele datorate organismelor de gestiune colectivă din străinătate.
(5) Comisionul reţinut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic, cumulat cu comisionul reţinut propriilor membri de organismele de gestiune colectivă beneficiare, nu poate fi mai mare de 15% din sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă.
(6) Comisionul reţinut de PERGAM, în situația în care este desemnat colector unic, se reţine din sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar la momentul efectuării plăţii.
(7) Comisionul de gestiune se aplică pentru fiecare drept gestionat.
(8) Comisioanele sunt stabilite pe bază contractuală în cazul drepturilor gestionate pe bază de mandat special, precum şi în cazul contractelor de reprezentare și/sau reciprocitate.

 

De reținut

Realizarea acestui site presupune pentru afișare corespunzătoare, folosirea unui browser compatibil (începând cu Internet Explorer 7.x, Firefox 3.x, Safari 3.x, Opera 8.x) care să aibă activ suportul pentru JavaScript activat precum și o rezoluție a ecranului de cel puțin 1024 X 768 pixeli.

Pentru probleme legate de afișarea corectă a diacriticelor, vă rugăm citiți aici.

Contact rapid

Relația cu utilizatorii, colectare, licențe, rapoarte etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Carolina Roza Vasile - referent cablu

Relația cu membrii, repertoriu, mandate etc - 0733.943.602

Persoană de contact: Alina Elena Havza - referent membri

Fax: 021.795.11.57

Director General:

Mobil: 0723.241.399

E-mail: anamaria.marinescu@pergam.ro

E-mail: office@pergam.ro

Pentru orice activități legate de activitatea de colectare (transmitere rapoarte lunare, autorizații licență neexclusivă, corespondență etc): raportare@pergam.ro

Pentru orice activități privind repertoriul (mandate, declarare repertoriu, actualizare repertoriu etc): repertoriu@pergam.ro

Program: L-V / 09:00 - 17:00
Audiențe: Mi / 12:00 - 14:00
(programare telefonică prealabilă)

ÎN LUNA AUGUST A.C., ACTIVITĂȚILE PERGAM SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM RESTRÂNS AVÂND ÎN VEDERE PERIOADA CONCEDIILOR ANGAJAȚILOR, SENS ÎN CARE VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA E-MAILURILE ȘI TELEFOANELE MAI SUS-MENȚIONATE!

Mini sondaj

Ați primit cuvenita remunerație?
 
Cybertek Systems